• English
  • ไทย
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างส่วนยอดอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างส่วนยอดอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างส่วนยอดอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ภาพการดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2563
งานถอดรื้อนั่งร้าน ส่วนอาคารระดับที่ 3 “งานส่วนเครื่องยอดอาคาร”

Leave a Reply