ประวัติความเป็นมา


บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงงานด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี โดยมีนายเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน

แรกเริ่มได้จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุญมีฤทธิ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2529 โดยมีปณิธานที่สำคัญ คือ ความรับผิดชอบต่องานของลูกค้าในทุกรายละเอียด ขั้นตอนของการทำงานให้ถูกต้องตามหลักงานโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะงานทางด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี อีกทั้งคัดสรรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีคุณภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงทำให้ได้รับการตอบรับและเป็นที่ชื่นชมจากลูกค้าอย่างดียิ่ง

ในเวลาต่อมา ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโตในระยะยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุญมีฤทธิ์ก่อสร้าง จึงได้เข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมเป็น บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 ทะเบียนเลขที่ 0105545033881 เพื่อเป็นผู้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซม งานด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ อย่างเต็มรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาผนวกกับความชำนาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ในการกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างดีที่สุด

ด้วยผลของการตั้งใจในการทำงานที่ ส.บุญมีฤทธิ์ ได้เป็นผู้รับผิดชอบงานที่สำคัญต่าง ๆ มากมายทั้งในและนอกประเทศ จึงได้รับการตอบรับและความพึงพอใจอย่างดีเยี่ยม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและสืบทอด งานด้านสถาปัตยกรรมไทยไว้ให้อยู่ยั่งยืนเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป
ถึง ณ วันนี้ ด้วยประสบการณ์และผลงานที่ปรากฏ ได้เป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันในมาตรฐานของการทำงานด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี จึงมั่นใจได้ว่า ส.บุญมีฤทธิ์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าให้เป็นส่วนหนึ่งของมืออาชีพ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงงานด้านสถาปัตยกรรมไทย

จุดมุ่งหมายหลัก

  • เป็นผู้นำด้านงานอนุรักษ์และสืบสานด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และ สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ทั้งภายในและภายนอก
  • พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้วยการกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด โดยเน้นหลักคุณภาพ สภาวะแวดล้อม และความปลอดภัย
  • จัดการบริหารแบบบูรณาการต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรรวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในทุกระดับชั้นงาน

เป้าหมายหลัก

เพื่อการเป็นหนึ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนา ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาผนวกกับความชำนาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมไทย พร้อมกับดำเนินงานรังสรรค์และสืบสานงานด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณีอย่างถูกต้องแม่นยำ ครบวงจร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างที่ดำเนินงานด้วยมาตรฐานสูงสุด และมีความชำนาญด้านการอนุรักษ์และสืบสานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี รวมถึงสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย พร้อมด้วยระบบประกอบอาคารอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ทั้งภายในและภายนอก

พันธกิจ

  • สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกราย
  • ดำเนินการบริหารงานด้วยมาตรฐานสูงสุดและดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
  • พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง