• English
  • ไทย

หนังสือเชิญพระราชกระแสขอบใจ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ ส.บุญมีฤทธิ์ ทูลเกล้าฯถวายส่วนต่างค่าใช้จ่าย การซ่อมแซมเรือนไม้วังสระปทุม

หนังสือเชิญร่วมเข้ารับพระราชทานรางวัล

จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ อาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับรางวัล “ อาคารอนุรักษ์ดีเด่นและองค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕”

หนังสือตอบขอบคุณจากมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์

ในการสนับสนุนป้ายหินอ่อนชื่อต้นไม้ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก จำนวน ๓ ป้าย ในนามของมูลนิธิ ฯ